“อรนุช สุวังกูร” ตัดขายหุ้น IIG กว่า 3% เหลือถือ 4%

HoonSmart.com>> “อรนุช สุวังกูร” ทยอยขายหุ้น IIG กว่า 3% เหลือถือในมือ 4% จากเดือนส.ค.ถือหุ้น 10.13%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนางสาว อรนุช สุวังกูร จำหน่ายหุ้นของบริษัท ไอแอนด์ไอ (IIG) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 3.0125% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 4.0135% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น IIG ณ วันปิดสมุดทะเบียน 8 ส.ค.2563 นางสาว อรนุช สุวังกูร ถือหุ้นใหญ่อันดับสอง จำนวน 10.12 ล้าน หุ้นหรือ 10.13%