“ณัฐนุช รังคสิริ” ตัดขายหุ้น TWZ ออก 0.4037% เหลือ 4.8458%

HoonSmart.com>> “ณัฐนุช รังคสิริ” ตัดขายหุ้น TWZ 0.4037% เหลือ 4.8458%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นางสาว ณัฐนุช รังคสิริ จำหน่ายหุ้นของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น (TWZ) มื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 0.4037% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 4.8458% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น TWZ ณ ปิดสมุดทะเบียน 3 ก.ค.2563 นางสาว ณัฐนุช รังคสิริ ถือหุ้นใหญ่อันดับสอง จำนวน 520.06 ล้านหุ้น หรือ 5.25%