ตลาดจี้ IFEC เร่งส่งงบไตรมาส 1/60-62 ภายในสิ้นปีนี้

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ ขีดเส้น 31 ธ.ค.นี้ จี้ IFEC ส่งงบการเงินไตรมาส 1/2560 ถึงไตรมาส 1/2562

ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศให้บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) ต้องส่งงบการเงินไตรมาส 1 /2560 ถึงงบไตรมาส 1 / 2562 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภาายในวันที่ 31 ธ.ค. 2563

เพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป หาก IFEC ไม่สามารถแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาด เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป