NRF ทุ่ม 170 ลบ.ซื้อหุ้น ซิตี้ฟูด 84.99% ถือเพิ่มเป็น 99.99%

HoonSmart.com>> “เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์” เข้าซื้อหุ้น “ซิตี้ฟูด” ผู้ผลิต นำเข้าส่งออกเครื่องปรุงอาหารเพิ่ม 84.99% หนุนถือหุ้น 99.99% ใช้เงิน 170 ล้านบาท จากเสนอขายหุ้น IPO ตามแผน

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) แจ้งว่า วันที่ 30 พ.ย.2563 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในบริษัท ซิตี้ฟูด จำกัด ผู้ผลิตและนำเข้า-ส่งออกเครื่องปรุงอาหาร จำนวน 84.99% คิดเป็นมูลค่า 170 ล้านบาท เมื่อรวมกับที่ถือหุ้นอยู่เดิม 15% ส่งผลให้บริษัทเข้าถือหุ้นทั้งหมดในซิตี้ฟูด เพิ่มเป็น 99.99% ทำให้ซิตี้ฟูด มีสภาพเป็นบริษัทย่อย สำหรับเงินลงทุนที่ใช้ในการซื้อหุ้นซิตี้ฟูด ครั้งนี้ มาจากเงินที่ได้จากการระดมทุนเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)