RT นำคณะนักลงทุนเยี่ยมชมประตูระบายน้ำแม่ตะมาน จ.เชียงใหม่

RT นำคณะนักลงทุนเยี่ยมชมประตูระบายน้ำแม่ตะมาน จ.เชียงใหม่

ชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงาน บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง (RT) ให้การต้อนรับคณะนักลงทุน พร้อมด้วยสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ ณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน นำเยี่ยมชมงานก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมาน โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ช่วงแม่แตง-แม่งัด ณ จ.เชียงใหม่