ปตท.ลดขายหุ้น OR เหลือ 2,610 ล้านหุ้น เพิ่มกรีนชูเป็น 390 ล้านหุ้น

HoonSmart.com>>ปตท.ปรับไส้ในขายหุ้น IPO ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จาก 2,700 ล้านหุ้น เหลือ 2,610 ล้านหุ้น และเพิ่มกรีนชูจาก 300 ล้านหุ้นเป็นไม่เกิน 390 ล้านหุ้น 

บริษัท ปตท.(PTT) เปิดเผยว่า วันที่ 28 พ.ย. ที่ผ่านมาได้ยื่นแก้ไขปรับปรุงข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก(IPO) ของบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก(OR) โดยเพิ่มส่วนที่เสนอขายหุ้นเพิ่มเติม(กรีนชู)จำนวนไม่เกิน 300 ล้านหุ้น เป็นไม่เกิน 390 ล้านหุ้น เพื่อส่งคืนหุ้นที่ยืมจากปตท. และลดส่วนที่เสนอขาย IPO จากไม่เกิน 2,700 ล้านหุ้น เป็นไม่เกิน 2,610 ล้านหุ้น รวมส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทปตท. 300 ล้านหุ้นแล้ว ทั้งนี้การปรับสัดส่วนการเสนอขายหุ้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ OR ในวันที่ 1 ธ.ค.2563