PTTEP ขายแหล่งน้ำมันดิบมอนทารา 195 ล้านเหรียญสหรัฐ

“ปตท.สผ.” เผยบริษัทย่อยลงนามสัญญาขายแหล่งน้ำมันดิบมอนทารา ออสเตรเลีย ให้ “Jadestone Energy (Eagle)” มูลค่ากว่า 195 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2561 บริษัท PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย เพื่อขายสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 ในแหล่งมอนทาราและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตั้งอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย ให้แก่บริษัท Jadestone Energy (Eagle) Pty Ltd ด้วยมูลค่าการขายสินทรัพย์จำนวน 195 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ มูลค่าดังกล่าวจะต้องมีการปรับเงินทุนหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงไปจนกว่าการซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์อีกทั้ง อาจมีการรับรู้มูลค่าการขายเพิ่มเติมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตระดับราคาน้ำมันดิบ และการพัฒนาแหล่งในอนาคต ในจำนวนไม่เกิน 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

การซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ซึ่งรวมถึงการอนุมัติจาก National Offshore Petroleum Titles Administrator (NOPTA) และ National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority (NOPSEMA) ของออสเตรเลีย โดยคาดว่าการซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์ ภายในปี 2561

สำหรับแหล่งมอนทาราเป็นแหล่งน้ำมันดิบที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลติมอร์ ซึ่งมีปริมาณการผลิตน้้ำมันดิบเฉลี่ยสำหรับครึ่งปี 2561 ที่ 7,694 บาร์เรลต่อวัน

ทั้งนี้ การขายแหล่งมอนทาราถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการการลงทุน (Portfolio Rationalization) ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท