IRPC เปิด “สวนโซลาร์ลอยน้ำ” ใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

HoonSmart.com>>ไออาร์พีซี เปิดตัว “สวนโซลาร์ลอยน้ำ” บนพื้นที่ 200 ไร่ กำลังผลิตไฟฟ้า 12.5 เมกะวัตต์ เสริมพลังงานในเขตอุตสาหกรรม IRPC เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เผยทุ่นลอยน้ำเป็นนวัตกรรมเม็ดพลาสติก HDPE ช่วยลดอุณหภูมิใต้แผงโซลาร์เซลล์ได้ถึง 5-8 องศา

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC ) กล่าวว่า “IRPC ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย สวนโซลาร์ลอยน้ำ IRPC จ.ระยอง จึงถือเป็นต้นแบบที่สำคัญสำหรับการพัฒนาโครงการด้านพลังงานสะอาดที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของชาติ สอดรับกับนโยบายรัฐในการใช้พลังงานหมุนเวียน และด้วยนวัตกรรมเม็ดพลาสติกของ IRPC ซึ่งผลิตภายในประเทศ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจ พร้อมการบูรณาการสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม”

นพดล ปิ่นสุภา

นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar) ในบ่อน้ำดิบสำรองของบริษัทฯ บนพื้นที่ 200 ไร่ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 12.5 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเสริมความมั่นคงให้กับเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC จ.ระยอง ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ โดยให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน”

นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า “ปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยหันมาให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาด โดยการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่บนผิวน้ำคิดเป็นร้อยละ 3 ของพื้นที่ประเทศ (ประมาณ 9 ล้านไร่) ดังนั้น หากสามารถนำพื้นที่เหล่านี้มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประเทศชาติก็จะได้รับประโยชน์จากพลังงานทดแทนได้มากขึ้น “โครงการสวนโซลาร์ลอยนํ้า IRPC” จึงนับเป็นความสำเร็จด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ที่ช่วยสร้างพลังงานสะอาด ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืนกับจังหวัดระยอง และสร้างผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของชาติ”

ปัจจุบันสวนโซลาร์ลอยน้ำ IRPC จ.ระยอง เปิดเป็นแหล่งสันทนาการให้ประชาชนมาออกกำลังกาย ซึ่งในอนาคต จะพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนเพื่อให้พี่น้องชาวระยองได้ใช้ประโยชน์ต่อไป