DELTA ติดโผหุ้นยั่งยืน 6 ปีซ้อน โดดเด่น ESG

HoonSmart.com>> “เดลต้า อีเลคโทรนิคส์” ติดโผหุ้นยั่งยืนปี 63 ต่อเนื่อง 6 ปีติด ชูโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ประจำปีพ.ศ. 2563 โดยพิธีมอบรางวัลความยั่งยืนประจำปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งดจัดงานในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันที่เดลต้าติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืน โดยเป็นหนึ่งใน 124 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET และ MAIที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance หรือ ESG) ตามเกณฑ์หุ้นยั่งยืนในปี 2563 โดยในปีนี้มีจำนวนบริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืน เพิ่มขึ้นจากการประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืนครั้งแรกในปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 51 บริษัท

ในบรรดารายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2563 จำนวน 124 บริษัท มีจำนวน 114 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) และมี 10 บริษัทที่อยู่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยบริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2563 มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกันทั้งสิ้น 9.63 ล้านล้านบาท (ตามราคา ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563) หรือคิดเป็นประมาณ 67% ของมูลค่ารวมของทั้งตลาดหลักทรัพย์ SET และ MAI รวมกันที่ 14.39 ล้านล้านบาท

ในปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืนขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อนำเสนอทางเลือกการลงทุนในหุ้นกลุ่ม ESG ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น โดยให้นิยามธุรกิจยั่งยืนคือ มีปรับใช้การบริหารความเสี่ยง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

การจัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณาจากข้อมูลการตอบแบบประเมินความยั่งยืนใน 19 หมวดหมู่ ซึ่งครอบคลุมคำถามในมิติ ESG โดยบริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืนจะต้องได้รับคะแนนเกินกว่าร้อยละ 50 ในเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติของแต่ละมิติ นอกจากนี้ ต้องมีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยหรือฟรีโฟลต (Free float) อย่างน้อย 20% โดยมีจำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 เดือนจาก 12 เดือนในช่วงการประเมิน

เดลต้า ประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเป็นองค์กรระดับโลก พร้อมมุ่งมั่นเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างคุณค่าแก่นักลงทุนและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย