L&E ผลัดใบตั้ง “อนันต์ กิตติวิทยากุล” นั่ง CEO สานแผนขยายตลาดรับยุคดิจิตัล

HoonSmart.com>> “ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์” ปรับโครงสร้างการบริหาร ส่งไม้ต่อให้คนรุ่นใหม่ บอร์ดอนุมัติตั้ง “อนันต์ กิตติวิทยากุล” นั่ง CEO “นภาพร วิมลอนุพงษ์” เป็นกรรมการผู้จัดการ ผลักดัน L&E สู่เป้าหมายเติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมย้ำแผนขยายตลาดแสงสว่างสู่ความสมาร์ท รับยุค IoT

อนันต์ กิตติวิทยากุล

นายอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ (L&E) กล่าวว่า บริษัทฯ จะยังคงโมเดลธุรกิจ “Total Lighting Solution Provider” เพื่อสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ดีที่สุดและสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ภายใต้กระแสเศรษฐกิจดิจิตอลที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ บริษัทฯ จะยังคงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ IoT ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาจนอยู่ในขั้นแนวหน้าของประเทศ มีผลงานในด้านนี้จำนวนมาก เช่น สมาร์ทซิตี้ที่อำเภอเกาะสมุย โคมไฟถนนอัจฉริยะที่วังจันทน์ วัลเลย์ จังหวัดระยอง และโคมไฟฟ้าโซล่าร์อัจฉริยะรอบสนามบินจำนวน 22 แห่ง ของกรมท่าอากาศยาน เป็นต้น และมีแนวโน้มว่าธุรกิจกำลังเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ขณะที่ไฟปลูกพืชที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นมาหลายปีแล้วกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลจากสงครามการค้าระหว่างอเมริกาและจีน ส่งผลให้บริษัทฯได้ส่งสินค้าไปขายให้แก่ลูกค้าหลายรายในประเทศอเมริกาผ่านบริษัทพันธมิตร และปัจจุบันยังมีบริษัทอื่นจากประเทศอเมริกาติดต่อให้บริษัทผลิตสินค้าให้โดยตรงซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดี เพื่อสอดรับแนวโน้มดังกล่าวที่เน้นการผลิตสินค้าครั้งละจำนวนมาก เราจึงได้ขยายเพิ่มโมเดลธุรกิจใหม่ขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า “Efficient Value Chain Management” โดยเน้นการลดต้นทุนและควบคุมคุณภาพสินค้าตลอดห่วงโซ่การผลิต

นายอนันต์ กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการเติบโตที่ยั่งยืน โดยมีนโยบายรักษาวินัยทางการเงิน และจะรักษาสัดส่วน D/E ที่เหมาะสม ไม่ให้เกิดปัญหาความเสี่ยงจากการลงทุนมากเกินไป อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ไม่กระทบต่อโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด และบริษัทฯยังคงคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลักพร้อมทั้งการขยายโอกาสทางการตลาดไปยังนานาประเทศ เชื่อว่าจะสร้างการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

“คุณยงค์ ทรัพย์ทวยชน และ คุณปกรณ์ บริมาสพร ผู้ร่วมก่อตั้ง L&E Group เห็นว่าพวกตนมีอายุมากแล้ว จึงอยากเห็นคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการสานต่อเป้าหมายที่จะทำให้ L&E Group เป็นผู้นำธุรกิจด้านไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในเวทีระดับโลกต่อไป จึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และได้สนับสนุนให้ คุณนัทลี ทรัพย์ทวยชน และคุณเอกลักษณ์ บริมาสพร เป็นกรรมการบริษัทแทน”นายอนันต์ กล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้นายอนันต์ กิตติวิทยากุล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นภาพร วิมลอนุพงษ์ เป็นกรรมการผู้จัดการ เพื่อช่วยกันนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยที่ยงค์ ทรัพย์ทวยชนและนายปกรณ์ บริมาสพร ผู้ร่วมก่อตั้ง L&E Group จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้การบริหารงานในช่วงเปลี่ยนผ่านดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะสนับสนุนให้บริษัทขยายธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลต่อไป