CPF-CPALL เผย “บอร์ดการแข่งขันการค้า” ไฟเขียวซื้อหุ้น “เทสโก้”

HoonSmart.com>> “เจริญโภคภัณฑ์อาหาร-ซีพี ออลล์” เผย “สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” อนุญาตเข้าลงทุน “เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย)” และ TescoStores (Malaysia)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) และบริษัท ซีพี ออลล์ (CPALL) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2563 บริษัทผู้ซื้อได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) แจ้งการอนุญาตโดยมีเงื่อนไขสำหรับการที่บริษัทผู้ซื้อจะเข้าซื้อหุ้นในเทสโก้ประเทศไทย โดยบริษัทผู้ซื้อจะได้พิจารณาเงื่อนไขก่อนดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2563 เกี่ยวกับการลงทุนในบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) และ Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. โดยการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนโดยอ้อมผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุน ได้แก่ บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทผู้ซื้อ)