KTAM ออกทริกเกอร์ฟันด์เป้า 7% ลงทุนหุ้นธีม “เมกะเทรนด์” โลก

HoonSmart.com>> บลจ.กรุงไทย เปิดขายทริกเกอร์ฟันด์ ลงทุนธีมเมติก เน้นหุ้นได้ประโยชน์จากเมกะเทรนด์โลก ตั้งเป้าผลตอบแทน 7% ภายใน 7 เดือน เปิดขาย IPO ตั้งแต่วันนี้-11 พ.ย.63 ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท

ชวินดา หาญรัตนกูล

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์ (KT-TMT) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 พ.ย. 2563 โดยกองทุนมีนโยบายลงในในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาทิ หน่วย CIS และ/ หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยื และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไปโดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนนี้จะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นางชวินดา กล่าวว่า กองทุนนี้มีความน่าสนใจตรงที่มีการบริหารแบบยืดหยุ่นและกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธการลงทุนแบบกำหนดธีมการลงทุน Thematic Investment ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก หรือ Mega Trends เพื่อค้นหากลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จาก Mega Trends เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการลงทุนที่ 7% ในระยะเวลา 7 เดือน

นอกจากนี้การเติบโตของการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของประเทศจีนและประเทศในเอเชียทำให้ประชากรในประเทศสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเติบโตของ E-Commerce และเทคโนโลยีด้านการเงิน หรือ Fin-Tech จนทำให้เทคโนโลยีเหล่านี้เริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันของประชากรจีน จำทำให้ธีม CHINA & ASIA Tech เป็นที่น่าสนใจและเป็นปัจจัยที่ทำให้หุ้นในธีมดังกล่าวมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนระยะสั้นจากการจับจังหวะตลาด และผู้ที่ชื่นชอบในการมองหาโอกาสจากกลยุทธ์การลงทุนในธีม เช่น CHINA & AI, Healthcare Innovation และ Cloud Computing

ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ท่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และหรือการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน