ตลาดฯ ขึ้น SP หุ้น PE ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปงบสิ้นสุด 30 ก.ย.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามซื้อขายหุ้น PE หลังผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปงบสิ้นสุด 30 ก.ย.63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ (PE) ในวันที่ 6 พ.ย.2563 และขึ้นเครื่องหมาย NP ในวันที่ 9 พ.ย.2563 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

ทั้งนี้ PE ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ.2563 เนื่องจากมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดและเป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.2563 กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน