BC ร่วมมือราชมงคลล้านนาส่งเสริมวิจัยปลูก-แปรรูปกัญชง-กัญชาเพื่อสุขภาพ

HoonSmart.com>> “บูทิค คอร์ปอเรชั่น” เผยบริษัทในกลุ่ม เซ็น MOU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมมือส่งเสริมการวิจัย พัฒนา ปลูก แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชงและกัญชาแผนไทยเพื่อสุขภาพ หวังขยายธุรกิจไปสู่การบริการเพื่อสุขภาพ

บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น (BC) แจ้งว่า บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้ BC ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลล้านนา น่าน ในวันที่ 27 ต.ค.2563 โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา ปลูก แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชงและกัญชาแผนไทยเพื่อสุขภาพ (Thai traditional wellness)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นอันสำคัญในการขยายธุรกิจไปสู่การบริการเพื่อสุขภาพ (wellness hospitality) ซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจการโรงแรมและการบริการ และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทต่อไปบริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด เป็นบริษัทภายใต้บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น ที่มีโครงสร้างคล้ายกับ Private Equity เช่นเดียวกับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ของบริษัท