ICHI เตรียมคุมข้อมูลภายในรัดกุม-เข้มงวด หลังผู้บริหารถูกกล่าวโทษ

HoonSmart.com>> “อิชิตัน กรุ๊ป” เตรียมทบทวนกฎระเบียบคุมเข้มข้อมูลภายในรัดกุม เข้มงวดมากขึ้น ด้าน “อิง ภาสกรนที-อภิชาติ สุขจิรวัฒน์” ยื่นลาออกจากตำแหน่ง แจง “อิง” ไม่ได้ซื้อขายหุ้น ส่วน “อภิชาติ” ขายหุ้นเดิมด้วยเหตุผลส่วนตัว ไม่ได้ซื้อขายเพื่อเก็งกำไร

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป (ICHI) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้รับการกล่าวโทษจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในประเด็นเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ขอชี้แจงว่าสำหรับกรณีนางอิง ภาสกรนที ไม่ได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯแต่อย่างใด

ส่วนกรณีนายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ เป็นเพียงการขายหลักทรัพย์เดิมของตนเองที่มีอยู่ด้วยเหตุผลส่วนตัวมิได้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯเพื่อการเก็งกำไรเช่นกัน

อย่างไรก็ตามบริษัทฯจะทบทวนกฎระเบียบเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯให้รัดกุมและเข้มงวดมากกว่านี้และยังคงให้ความสำคัญและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทจดทะเบียนโดย กรรมการ และผู้บริหารทางการเงินขอแสดงความรับผิดชอบโดย 1.นางอิง ภาสกรนที ลาออกจากตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาล / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้อ านวยการ และ 2. นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่22 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

อ่านข่าว

ก.ล.ต.ปรับ 33 ล้าน “อิง ภาสกรนที”- ผู้บริหารอีก 2 ราย อินไซด์ขายหุ้น ICHI