“เศรณี เพ็ญชาติ” ซื้อหุ้น UMI เพิ่ม 1.3652% หนุนถือเกิน 10%

HoonSmart.com>> “เศรณี เพ็ญชาติ” ซื้อหุ้น UMI กว่า 1.3652% จาก “บริษัท ชำนาญ” หนุนถือหุ้น 10.3925%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย เศรณี เพ็ญชาติ รายงานการได้มาหุ้นของบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม (UMI) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 จำนวน 11,420,000 หุ้น หรือ 1.3652% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 86,934,250 หุ้น หรือ 10.3925% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นายเศรณี เพ็ญชาติ ระบุว่าซื้อหุ้นโดยตรงจากบริษัท ชำนาญ จำกัด