ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ “กองอสังหาฯ-ทรัสต์-โครงสร้างพื้นฐาน” สอดคล้องสภาวะปัจจุบัน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ตามแนวทางการปรับปรุง ทบทวนและลดขั้นตอนหลักเกณฑ์ (Regulatory Guillotine) ลดภาระภาคธุรกิจ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กอง Infra) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infra Trust) ให้สอดคล้องกัน และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีมติเห็นชอบแล้ว โดยได้ยกร่างประกาศดังนี้

(1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ของกอง 1 เป็นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จากเดิมดำเนินการทุกปีนับตั้งแต่วันที่ตรวจตราครั้งก่อน และสามารถใช้วิธีอื่นที่น่าเชื่อถือได้โดยตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์กอง Infra REIT และ Infra Trust ในเรื่องการตรวจตราสภาพทรัพย์สินหลักให้เป็นแนวทางเดียวกันกับกอง 1

(2) ยกเลิกสัดส่วนค่าเช่าผันแปรจากเดิมที่ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าเช่าคงที่ของ REIT โดยให้เปิดเผยข้อตกลงการกำหนดค่าเช่าคงที่หรือค่าเช่าผันแปรด้วย ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (filing) และหนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี และกำหนดให้ REIT ต้องมีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมดในแต่ละรอบปีบัญชีให้เป็นแนวทางเดียวกันกับกอง 1

(3) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลหรือประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทั้ง 3 ประเภท ให้สอดคล้องกัน รวมทั้งเพิ่มเติมรายการปรับปรุงกำไรสุทธิให้สอดคล้องกับสถานะเงินสด

(4) ให้ผู้ได้รับอนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ REIT และ Infra Trust สามารถยื่นขอขยายระยะเวลาการเสนอขายได้อีก 6 เดือน โดยที่รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่กองทรัสต์เสนอขายหน่วยทรัสต์ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี

ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน โดยเผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=654 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง email : [email protected], [email protected], [email protected] จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563