ก.พ.ยก “กรุงไทย” ต้นแบบองค์กรดิจิทัล ส่งบุคลากรเรียนรู้ระบบงาน

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. และ ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามบันทึกความตกลง “โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์และเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับข้าราชการสำนักงาน ก.พ.” เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากธนาคารกรุงไทย ในฐานะหน่วยงานต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล ณ Innovation Lab ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่