CPALL ขายเกลี้ยงหุ้นกู้ 4 รุ่นนักลงทุนเชื่อมั่นกิจการ ดอกเบี้ยจูงใจ

HoonSmart.com>> “ซีพี ออลล์” ปลื้มผู้ลงทุนจองซื้อหุ้นกู้ 4 รุ่นตามเป้า ผู้จัดการการจัดจำหน่ายชี้หุ้นกู้ CPALL ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่น่าพอใจเทียบกับอันดับเรทติ้งที่สูง จากกิจการที่มีความมั่นคง มีศักยภาพในการเติบโต และยังสามารถส่งต่อโอกาสไปยังภาคส่วนต่างๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ (CPALL) เปิดเผยว่า ผลการออกเสนอขายหุ้นกู้ “ซีพี ออลล์” เมื่อวันที่ 21-22, 24-25 และ 28 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี จนทำให้บริษัทฯสามารถออกหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยหุ้นกู้ที่ออกเสนอขาย เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมจำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป อายุ 4 ปี 9 เดือน 1 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี และอีก 3 รุ่นที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน คือ อายุ 2 ปี 5 เดือน 17 วัน อัตราดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี อายุ 9 ปี 7 เดือน 14 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี และอายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี

“หลังจากนี้ ซีพี ออลล์ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปสร้างโอกาสในการเติบโต รวมถึงส่งต่อโอกาสต่างๆ ไปยังทุกภาคส่วนในสังคมไทย” นายเกรียงชัย กล่าว

ด้านสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว มาจากการที่หุ้นกู้ ซีพี ออลล์ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนที่แสวงหาการลงทุนในตราสารที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจและเป็นกิจการที่มีความมั่นคงภายใต้อุตสาหกรรมค้าปลีกที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตสูง ซึ่งการจัดอันดับของทริสเรทติ้งที่ระดับ AA- นั้นได้สะท้อนถึงการเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย

ขณะเดียวกัน ซีพี ออลล์ ยังปรับตัวให้พร้อมกับการมุ่งสู่การให้บริการผ่านออนไลน์ และธุรกิจ O2O ทั้งการให้บริการผ่านออลล์ ออนไลน์ รวมถึงบริการเดลิเวอรี่ของ “เซเว่น อีเลฟเว่น” เพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ตอกย้ำให้ผู้ลงทุนมั่นใจในโอกาสเติบโตในอนาคต