กองอสังหาฯ QHHR เลื่อนชำระค่าเช่าให้ CPH งวด Q2/63 ออกไปเป็น 30 มิ.ย.64

HoonSmart.com>> บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ชี้ภาครัฐยังจำกัดการเดินทางนักท่องเที่ยวเข้าไทยกระทบธุรกิจโรงแรม เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ “กองทุนอสังหาฯ และสิทธิการเช่าควอลิตี้เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์” เจ้าของโครงการเซ็นเตอร์ พอยต์ 3 แห่งในกรุงเทพ ไฟเขียวผู้เช่าเลื่อนชำระค่าเช่าไตรมาส 2/63 ออกไปเป็นวันที่ 30 มิ.ย.64 สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ (QHHR) แจ้งว่า สืบเนื่องจากการดำเนินกิจการโครงการเซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ ซึ่งประกอบด้วย (1) โครงการ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ เพชรบุรี (ประตูน้ำ) (2) โครงการ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ สุขุมวิท (สุขุมวิท 10) และ (3) โครงการ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ หลังสวน (ชิดลม) และภาคธุรกิจโรงแรม และ/หรือ เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ในประเทศไทยได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน QHHR (สัญญาเช่า) ที่กองทุนสามารถพิจารณาเลื่อนระยะเวลาการชำระค่าเช่าของผู้เช่าสำหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้นั้น

บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด (CPH) ในฐานะผู้เช่าและผู้เช่าช่วงในโครงการ จึงได้ส่งหนังสือให้แก่กองทุนรวม QHHR เพื่อขอเลื่อนการชำระค่าเช่าคงที่ และค่าเช่าแปรผันในส่วนที่เป็นของไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ให้ชำระภายในวันครบกำหนดชำระค่าเช่าค้างรับชำระ (ภายใน 30 วันนับจากวันครบกำหนดชำระค่าเช่า) ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการดำเนินการที่สัญญาเช่ากำหนดไว้ตามหนังสือ เลขที่ บชง. 0285/2563เรื่อง แจ้งขอเลื่อนการชำระค่าเช่าคงที่ และค่าเช่าแปรผันในส่วนที่เป็นของไตรมาสที่ 2 ของปี2563 ลงวันที่ 5 ส.ค.2563 ซึ่งผู้จัดการกองทุนได้ติดตามการชำระค่าเช่าดังกล่าว

และต่อมา CPH ได้ส่งหนังสือแจ้งให้กองทุนรวม QHHR ทราบถึงความสามารถในการชำระค่าเช่าคงที่ และค่าเช่าแปรผันในส่วนที่เป็นของไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ว่า CPH ไม่อาจชำระค่าเช่าดังกล่าวได้ภายในวันครบกำหนดชำระค่าเช่าค้างรับชำระข้างต้น เนื่องจากในปัจจุบันภาครัฐยังไม่มีการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และ CPH ขอเลื่อนการชำระค่าเช่าคงที่ และค่าเช่าแปรผันในส่วนที่เป็นของไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ออกไปตามกรอบการดำเนินการตามที่สัญญาเช่ากำหนด และเสนอให้กองทุนรวม QHHR พิจารณากำหนดวันครบกำหนดในการชำระค่าเช่าใหม่ คือ ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2564 ตามหนังสือเลขที่ บชง. 0313/2563เรื่อง แจ้งความสามารถในการชำระ และขอเลื่อนการชำระค่าเช่าคงที่ และค่าเช่าแปรผันในส่วนที่เป็นของไตรมาสที่ 2 ของปี2563 โดยที่บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ในฐานะผู้จัดการกองทุนของกองทุนรวม QHHR ได้รับทราบรายละเอียดข้อเสนอของ CPH ตามหนังสือข้างต้นแล้ว

บริษัทจัดการ ในฐานะผู้จัดการกองทุนของกองทุนรวม QHHR ได้พิจารณาความสามารถในการชำระค่าเช่าภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามกรอบการดำเนินการตามที่สัญญาเช่ากำหนด จึงเห็นว่าการกำหนดวันครบกำหนดชำระในการรับค่าเช่าค้างรับชำระ ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2564 มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และจะแจ้งให้ทราบถึงผลการติดตามการชำระค่าเช่าต่อไป