“Aarni Otava Saarimaa” ขายบิ๊กล็อตหุ้น MORE 30 ล้านหุ้น

HoonSmart.com>> “Aarni Otava Saarimaa” ขายบิ๊กล็อตหุ้น MORE จำนวน 30 ล้านหุ้น กว่า 0.4593% ให้ Patan Srisuwan เหลือถือหุ้น 4.8232%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย Aarni Otava Saarimaa รายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น (MORE) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 จำนวน 30 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 0.4593% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้นจำนวน 315 ล้านหุ้น หรือ 4.8232% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ Aarni Otava Saarimaa รายงานว่าได้ขายหุ้นดังกล่าวให้แก่ Mr Patan Srisuwan