ก.ล.ต. ร่วมงาน Job Expo Thailand 2020 รับผู้จบการศึกษาใหม่ 100 ตน.

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. เข้าร่วมงาน Job Expo Thailand 2020 วันที่ 26-28 ก.ย. 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพื่อรับสมัครผู้จบการศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และปวส. เข้าทำงานกับ ก.ล.ต. ตาม “โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน” รวม 100 ตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้างงาน 1 ปี เพื่อช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID-19 และเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่เข้าสู่เส้นทางอาชีพในตลาดทุน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้จัดทำ “โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน” เพื่อเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่เข้าสู่เส้นทางอาชีพในตลาดทุนและช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID-19 สอดรับกับมาตรการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน ที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นั้น

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. จะเข้าร่วมออกบูธในงานนัดพบแรงงาน Job Expo Thailand 2020 ซึ่งจัดโดยกระทรวงแรงงาน ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ฮอลล์ EH 98 – 99 เพื่อรับสมัครผู้จบการศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 100 ตำแหน่ง โดยมีระยะเวลาการจ้างงาน 1 ปี ตาม “โครงการเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่ตลาดทุน” ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” และสายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. 1207 กด 2

“ก.ล.ต. ขอขอบคุณกระทรวงแรงงานที่ให้ ก.ล.ต. ได้ร่วมออกบูธในงานนัดพบแรงงาน Job Expo Thailand 2020 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำมีรายได้ และช่วยลดปัญหาการว่างงาน” นางสาวรื่นวดี กล่าว