KBANK ตั้ง “กฤษณ์ จิตต์แจ้ง-พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์” นั่งเอ็มดี

HoonSmart.com>> บอร์ดธนาคารกสิกรไทย มีมติตั้ง “กฤษณ์ จิตต์แจ้ง-พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์” นั่งกรรมการ-กรรมการผู้จัดการ มีผล 24 ก.ย.63

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2563 ได้มีมติให้แต่งตั้งกรรมการ จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ได้แก่ 1. นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 2. นายพิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็น กรรมการและกรรมการผู้จัดการ โดยการดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวแล้ว