ตลท.เปิดบริการ “ESG Development Services” ศูนย์รวมข้อมูลด้านความยั่งยืน

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดบริการใหม่ “ESG Development Services” ศูนย์รวมข้อมูลและบริการด้านความยั่งยืนสำหรับ บจ. ผ่านระบบ “SETLink” ครอบคลุมความรู้ มาตรฐานและแนวปฎิบัติ พร้อมบริการให้คำปรึกษาเรื่องการประเมินความยั่งยืน ตลอดจนเชื่อมโยง บจ. ร่วมเป็นพันธมิตรขับเคลื่อนภาคสังคมให้เติบโต ไปพร้อมกัน

แมนพงศ์ เสนาณรงค์

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมตลาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์การสร้างการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Grow with Efficiency) ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดบริการใหม่ “ESG Development Services” ที่รวบรวมข้อมูลและบริการด้านความยั่งยืนผ่านระบบ SETLink เพื่อให้ บจ. สามารถเข้าถึงการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ได้สะดวกยิ่งขึ้นในรูปแบบ One Stop Service

การให้บริการของ ESG Development Services ประกอบด้วย 1) “Corporate Sustainable Development Services” เน้นการให้ความรู้และบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพ บจ. ได้แก่ ESG Education หลักสูตรด้านความยั่งยืน ESG Standards มาตรฐาน คู่มือ และแนวทางปฏิบัติพื้นฐานที่สำคัญด้านความยั่งยืน ESG Development Advisory การให้คำปรึกษาการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนเป็นรายบริษัท และ ESG Assessment การประเมินสถานะและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ 2) “ESG Network Services” เป็นแหล่งรวมโครงการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ บจ. ในการร่วมแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ SET Social Impact ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย Thailand Responsible Business Network : TRBN รวมถึงโครงการของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นต้น