กองทุน BBASIC จ่ายปันผล 0.20 บาท ดีเดย์ 30 ก.ย.นี้

HoonSmart.com>> กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เตรียมจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานรอบ 6 เดือน อัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย กำหนดจ่ายเงิน 30 ก.ย.63

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หรือ BBASIC เตรียมจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 10 จากผลการดำเนินงานในงวดวันที่ 17 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2563 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนวันที่ 23 กันยายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 กันยายน 2563

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมการจ่ายเงินปันผลของกองทุน BBASIC นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงครั้งนี้ จ่ายปันผลแล้ว 10 ครั้ง คิดเป็นอัตราเงินปันผลรวมทั้งสิ้นที่จ่ายออกไป 8.79 บาทต่อหน่วย

สำหรับกองทุน BBASIC เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่มที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง หรือมีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

กองทุนนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% จากกำไรสะสม หรือกำไรจากการลงทุนสุทธิ หรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน