ADVANCE CAPITAL PARTNERS ซื้อหุ้น 7UP กว่า 5.4% ขยับถือ 6.8%

HoonSmart.com>> ADVANCE CAPITAL PARTNERS เข้าซื้อหุ้น 7UP กว่า 181 ล้านหุ้น สัดส่วน 5.4% ขยับถือหุ้น 6.8%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย ADVANCE CAPITAL PARTNERS PTE., LTD. รายงานการได้มาหุ้นของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (7UP) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 จำนวน 181,653,042 หรือ 5.4016% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 228,942,671 หุ้น หรือ 6.8078% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ