“ดั๊บเบิ้ล เอ” ออกหุ้นกู้อายุ 4-5 ปี 3 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 4.7-5.1%

HoonSmart.com>> “ดั๊บเบิ้ล เอ” ออกหุ้นกู้ 2 รุ่น วงเงิน 3,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี จ่ายดอกเบี้ย 4.7% และ อายุ 5 ปี 3 เดือน ดอกเบี้ย 5.1%

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) เตรียมเปิดเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2563 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขาย 3,000 ล้านบาท มูลค่าสำรอง 2,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.7% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.1% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

บริษัทเปิดเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5-9 ต.ค.2563 จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ ครั้งละ 100,000 บาท โดยหุ้นกู้มีอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรและหุ้นกู้ BBB (stable) จัดอันดับโดยทริสเรทติ้ง