‘กัลฟ์’ รับประกาศนียบัตร งาน ‘ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน’ ประจำปี 2563

HoonSmart.com>> กลุ่มบริษัทกัลฟ์ รับประกาศนียบัตร องค์กรแบบอย่างด้านการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ ประจำปี 2563 ต่อเนื่องปีที่ 3 ติดต่อกัน

กลุ่มบริษัทกัลฟ์ รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอน – คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) และประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอน – คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) ในฐานะองค์กรแบบอย่างด้านการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ ประจำปี 2563 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในงาน ‘ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน’ ตอกย้ำพันธกิจของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ในการเดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจกสู่การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs)

สำหรับฉลากคาร์บอน – คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) นั้น คำนวณจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งองค์กร ซึ่งทางกลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ในปีนี้ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ 20 แห่ง ในพื้นที่ 7 จังหวัด คือ จ.ปทุมธานี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี จ.สระบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ระยอง และจ.ยะลา ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าโคกแย้ 1 โรงไฟฟ้าโคกแย้ 2 โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 1 โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 2 โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 3 โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 4 โรงไฟฟ้าตลิ่งชัน โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต โรงไฟฟ้าหนองละลอก โรงไฟฟ้าหนองละลอก 2 โรงไฟฟ้านนทรี โรงไฟฟ้าเชียงรากน้อย โรงไฟฟ้าบ้านเลน โรงไฟฟ้าหนองแค 2 โรงไฟฟ้าบ้านโพธิ์ โรงไฟฟ้าหนองแซง 2 โรงไฟฟ้าอุทัย โรงไฟฟ้ายะลา กรีน โรงไฟฟ้าวังตาผิน และโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2

นอกจากนี้ทางกลุ่มบริษัทฯ ยังได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอน – คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) จากโรงไฟฟ้านนทรี โรงไฟฟ้าบ้านเลน โรงไฟฟ้าบ้านโพธิ์ และโรงไฟฟ้าหนองละลอก 2 ทำให้ในภาพรวมของโรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทกัลฟ์รวม 22 แห่งได้รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอน – คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์แล้ว

สำหรับงาน ‘ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน’ จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นองค์การมหาชนภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ