URBNPF เผย ‘เออร์บานา หลังสวน’ ยกเลิกปิดบริการชั่วคราวติดลูกค้าเช่าระยะยาว

HoonSmart.com>> กองทุนอสังหาฯ เออร์บานา หลังสวน เผยผู้เช่าช่วงทรัพย์สินกองทุน แจ้งเปิดบริการโรงแรมเออร์บานา หลังสวน เหตุมีลูกค้าเช่าระยะยาวพักอาศัย 1 ห้อง จึงไม่หยุดประกอบกิจการชั่วคราวตามที่แจ้งก่อนหน้านี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ภัทร ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา หลังสวน (URBNPF) แจ้งว่า ตามที่บลจ.ภัทร ได้ส่งหนังสือแจ้งการไม่ชำระค่าเช่าช่วงของผู้เช่าช่วงและการหยุดประกอบกิจการโรงแรมเออร์บานา หลังสวน ชั่วคราว ฉบับลงวันที่ 1 ก.ย.2563 ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ขณะนี้กองทุนรวมได้รับหนังสือแจ้งการเปิดให้บริการโรงแรมเออร์บานา หลังสวน จากบริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด ในฐานะผู้เช่าช่วงของกองทุน โดยระบุว่าทางโรงแรมยังคงมีลูกค้าเช่าระยะยาวพักอาศัยอยู่ 1 ห้อง ผู้เช่าช่วงจึงจะไม่หยุดประกอบกิจการโรงแรมเป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ บลจ.ภัทรจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างเคร่งครัด เพื่อการดำเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมและหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นนัยสำคัญ จะรายงานให้ทราบต่อไป

กองทุน URBNPF ลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวประมาณ 28 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2577 ในทรัพย์สินที่เช่า ได้แก่ อาคารพักอาศัยบางส่วน ซึ่งประกอบด้วยห้องชุดเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์และ/หรือ โรงแรมจํานวน 128 ห้อง สิ่งปลูกสร้าง พร้อมส่วนควบรวมบนที่ดินที่เช่าซึ่งใช้ในการดำเนินโครงการเออร์บานา หลังสวน ตั้งอยู่ที่ถนนหลังสวน แขวงลุมพินีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เช่าและมีบริษัท สยามพันธ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เช่าร่วมในทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าว

นอกจากนี้กองทุนนำพื้นที่ทั้งหมดที่กองทุนลงทุนให้บริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด เช่าช่วงโดยสัญญาเช่าช่วงมีอายุ 3 ปีและต่อสัญญาได้ไม่เกิน 9 ครั้งๆ ละไม่เกิน 3 ปี รวมระยะเวลาการเช่าช่วงทั้งหมดไม่เกิน 28 ปี วันสิ้นสุดสัญญาเช่าช่วงไม่เกินวันสิ้นสุดสัญญาเช่าคือวันที่ 31 ธ.ค.2577

อ่านข่าว https://hoonsmart.com/archives/136324