CPN ปิดดีลซื้อหุ้นคืนได้ 0.38% ห่างเป้า ใช้เงินกว่า 760 ลบ.

HoonSmart.com>> “เซ็นทรัลพัฒนา” จบโครงการซื้อหุ้นคืน ได้หุ้น 17.15 ล้านหุ้น หรือ 0.38% มูลค่ารวม 760.62 ล้านบาท ห่างเป้าบอร์ดไฟเขียวซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 77 ล้านหุ้น สัดส่วน 1.7% วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) เปิดเผยว่า โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของบริษัทฯ ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 5 ก.ย.2563 โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้นจำนวน 17,153,300 หุ้น คิดเป็น 0.38% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 760,624,633.45 บาท

ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 20 ก.พ.2563 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินโดยจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 77 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 1.7% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6 มี.ค.2563 – 5 ก.ย.2563

สำหรับกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะสามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ภายหลังพ้นกำหนด 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นดังกล่าวและหากครบกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว บริษัทฯ ไม่จำหน่าย หรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่ครบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้บริษัทฯ ลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังไม่ได้จำหน่ายทั้งหมด

สำหรับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งและจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ราคาหุ้น CPN ปิดตลาด 3 ก.ย.2563 อยู่ที่ 46.50 บาท -0.25 บาท หรือ -0.53% มูลค่าการซื้อขาย 285.38 ล้านบาท