ตลาดฯ ขึ้น NC หุ้น PACE ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ 579 ลบ.เข้าข่ายถูกเพิกถอน

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย NC หุ้น PACE เหตุส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์ งบปี 62 ติดลบ 579 ล้านบาท เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนพ้นตลาด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า ตามที่บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2562 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ 579 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการดังนี้

1. ประกาศว่าหลักทรัพย์ของ PACE มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และยังคงเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เคยเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน (คือระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2563 – วันที่ 3 กรกฎาคม 2563) แล้ว หลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทได้ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ครบ 3 เดือน ดังนั้นในกรณีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่เปิดให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทอีก หลังจากมีการขึ้นเครื่องหมาย SP ครบ 3 เดือนแล้ว

2. ให้ PACE แจ้งทางเลือกของบริษัทว่าจะทำแผนฟื้นฟูกิจการเสนอผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ หรือเลือกที่จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือเลือกที่จะขอเพิกถอนโดยสมัครใจ หรือ มีทางเลือกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดเวลาดำเนินการของทางเลือกดังกล่าว โดยให้บริษัทเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

3. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้ระยะเวลาบริษัทในการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 ซึ่งกำหนดเป็น 3 ระยะ โดยแต่ละระยะมีเวลา 1 ปี(NC ระยะที่ 1, NC ระยะที่ 2 และ NC ระยะที่ 3) เมื่อครบกำหนดเวลาทั้ง 3 ระยะแล้ว หากบริษัทยังไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯจะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป