URBNPF เผยผู้เช่าช่วงของดชำระค่าเช่ามิ.ย.-ธ.ค.63 หยุดกิจการชั่วคราว

HoonSmart.com>> กองทุนอสังหาฯ เออร์บานา หลังสวน เผยผู้เช่าช่วงขาดสภาพคล่อง หลังถูกระทบ COVID-19 นักท่องเที่ยวหดวูบ ของดชำระค่าเช่าเดือนมิ.ย.-ธ.ค.63 พร้อมแจ้งหยุดกิจการโรงแรมชั่วคราว 1 ก.ย.63 จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย

โรงแรมเออร์บานา หลังสวน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ภัทร ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา หลังสวน (URBNPF) ได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด ในฐานะผู้เช่าช่วงของกองทุนรวมว่า กรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเดือนก.พ.2563 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในอดีตมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 38 ล้านคน ปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 6 ล้านคน ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงส่งผลกระทบต่อผู้เช่าช่วงอย่างรุนแรง ทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินและไม่สามารถชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าช่วงให้แก่กองทุนรวมได้ ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยและไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะกลับสู่ภาวะปกติเมื่อใด

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัท เออร์บานา เอสเตท แจ้งของดชำระค่าเช่างวดเดือนมิ.ย.2563 ถึงเดือนธ.ค.2563 และแจ้งหยุดการประกอบกิจการโรงแรมเออร์บานา หลังสวน เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 จะคลี่คลาย

บลจ.ภัทรจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างเคร่งครัดเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ที่เหมาะสมและหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะรายงานให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ กองทุน URBNPF ลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาวประมาณ 28 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2577 ในทรัพย์สินที่เช่า ได้แก่ อาคารพักอาศัยบางส่วน ซึ่งประกอบด้วยห้องชุดเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์และ/หรือ โรงแรมจํานวน 128 ห้อง สิ่งปลูกสร้าง พร้อมส่วนควบรวมบนที่ดินที่เช่าซึ่งใช้ในการดำเนินโครงการเออร์บานา หลังสวน ตั้งอยู่ที่ถนนหลังสวน แขวงลุมพินีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เช่าและมีบริษัท สยามพันธ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เช่าร่วมในทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าว

นอกจากนี้กองทุนนำพื้นที่ทั้งหมดที่กองทุนลงทุนให้บริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด เช่าช่วงโดยสัญญาเช่าช่วงมีอายุ 3 ปีและต่อสัญญาได้ไม่เกิน 9 ครั้งๆ ละไม่เกิน 3 ปี รวมระยะเวลาการเช่าช่วงทั้งหมดไม่เกิน 28 ปี วันสิ้นสุดสัญญาเช่าช่วงไม่เกินวันสิ้นสุดสัญญาเช่าคือวันที่ 31 ธ.ค.2577
ิ์