บลจ.บัวหลวงตัดขาย PR9 ออก 3 แสนหุ้น เหลือถือ 4.98%

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวงตัดขายหุ้น PR9 จำนวน 3 แสนหุ้น เหลือถือในมือ 4.98%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด รายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 จำนวน 3 แสนหุ้น คิดเป็น 0.0381% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายมีจำนวน 39.18 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.9832% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น PR9 ปิดตลาด 31 ส.ค.2563 ที่ราคา 6.60 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 4.93 ล้านบาท

ขณะที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่ทำรายการราคาหุ้นปิด 6.60 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 4.36 ล้านบาท จากราคาเปิดและเป็นราคาต่ำสุดของวัน 6.60 บาทและขึ้นไปแตะสูงสุด 6.75 บาท