ตลท.คว้ารางวัลสูงสุด fitwel Award อาคาร well-being แห่งแรกในเอเชีย

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ คว้ารางวัลอาคารเพื่อคุณภาพชีวิต (well-being) ของผู้ใช้งาน “fitwel Award” ของสหรัฐอเมริกา ระดับ 3 ดาว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมินรอบปี 2019 (Version 2.1) สะท้อนการออกแบบและบริหารจัดการอาคารที่ใส่ใจต่อสุขภาวะของพนักงานและผู้ใช้อาคาร นับเป็นอาคารระดับ 3 ดาวแห่งแรกในเอเชีย และเป็นแห่งแรกนอกทวีปอเมริกา

นายกีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) โดยขับเคลื่อนความยั่งยืนตั้งแต่นโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงในทุกกระบวนการ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” ล่าสุด อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ รับรางวัลด้านการบริหารจัดการอาคารระดับโลก fitwel Award ในระดับสูงสุด 3 ดาว ด้วยคะแนนสูงสุดของทั่วโลกในการประเมินรอบปี 2019 (Version 2.1)

fitwel ริเริ่มโดยกรมควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา (CDC) และดำเนินการโดย Center for Active Design (CfAD) ซึ่งเป็นองค์กรตรวจประเมินและจัดอันดับอาคารเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ใช้งาน พิจารณามิติด้านการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้งาน ใน 7 ด้าน คือ การส่งเสริมกิจกรรมเชิงกายภาพ (Physical Activity) ผู้ใช้งานมีความปลอดภัยจากการใช้อาคาร (Promote Occupant Safety) ลดอัตราการป่วยและขาดงานจากปัญหาสุขภาพ (Reduce Morbidity and Absenteeism) เป็นมิตรต่อการใช้งานของคนทุกกลุ่ม (Support Social Equity) สร้างสุขภาวะที่ดีในพื้นที่ใช้งาน (Instill Feelings of Wellbeing) เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ (Impact Surrounding Community Health) และมีทางเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ (Provide Healthy Food Options) ในแต่ละปีมีอาคารทั่วโลกเข้ารับการประเมินกว่า 500 อาคาร และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกือบเท่าตัวทุกปี

“การรับรางวัลในครั้งนี้ สะท้อนถึงการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการสร้าง inclusive well-being หรือการเติบโตไปพร้อมกันทุกภาคส่วนอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับคะแนนประเมินสูงในทุกมิติ และโดดเด่นในหลายด้าน อาทิ การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ และการสร้างสุขภาวะที่ดีในพื้นที่ใช้งาน นอกจากนี้ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้รับการรับรองอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล LEED EBOM คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของไทยอีกด้วย ซึ่งตอกย้ำความเป็นองค์กรที่ใส่ใจทั้งคนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่แท้จริงของตลาดหลักทรัพย์ฯ” นายกีรติกล่าว

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Living Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า บริษัทได้เริ่มนำ fitwel มาบุกเบิกในประเทศไทย และทำหน้าที่ในฐานะ Asia’s Advisory Council เป็นรายแรกในไทย ร่วมกับ 30 องค์กรทั่วเอเชีย บริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนในการให้คำปรึกษา จนอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับรองมาตรฐาน fitwel Version 2.1 – ระดับ 3 ดาว หมวด Single-Tenant Building (อาคารที่เจ้าของโครงการดูแลพื้นที่ทั้ง 100%) และยังส่งผลให้ SCG ได้รับรางวัล Best in Building Health 2020 จาก Center for Active Design (CfAD) ซึ่งเป็นผู้ออกมาตรฐาน fitwel นี้ด้วย SCG Building & Living Care Consulting ยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้กับทุก Stakeholder ทั้งเจ้าของอาคาร ผู้ประกอบการ รวมไปถึงผู้ใช้อาคารและสังคมโดยรอบ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน อีกทั้งยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาคารและสิ่งก่อสร้างในระยะยาว ซึ่งนอกจากการให้คำปรึกษาตามมาตรฐาน fitwel แล้ว SCG ยังสนับสนุนการต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในด้านอื่นๆ ได้แก่ อาคารเขียว (Green Building) อาคารประหยัดพลังงาน และอาคารเพื่อผู้สูงอายุและคนทุกวัย ด้วยมาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพเพื่อให้คำปรึกษาได้อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรอย่างแท้จริง”