“ทิสโก้” สนับสนุนวิจัยนวัตกรรมรักษามะเร็ง

สุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มทิสโก้ นำทีมผู้บริหารธนาคารทิสโก้และบลจ.ทิสโก้ จัดงาน “Fighting Cancer : โครงการสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมรักษาโรคมะเร็ง” มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งของรายได้ค่าธรรมเนียมจากการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและผลิตภัณฑ์ประกัน บริจาคให้แก่กองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็ง โดยมีศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยาหิรัญกาญจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย หัวหน้าหน่วยโรคเลือด และโรคมะเร็งในเด็ก และปลูกถ่ายไขกระดูกในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ