สศค. คงเป้าศก.ปีนี้หดตัว 8.5% เดือนก.ค.ดีขึ้นจากมิ.ย.

HoonSmart.com>>สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คงคาดการณ์ GDP ปีนี้หดตัว -8.5% หลังจากครึ่งปีแรกหดตัว -6.9% เศรษฐกิจเดือนก.ค.  ยังคงชะลอตัว แต่ดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์เพิ่มขึ้น 20.8%  มีเสถียรภาพ จากมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมทางธุรกิจ

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงว่า สศค.คงคาดการณ์เศรษฐกิจหรือ GDP ปีนี้หดตัว -8.5% หลังจากครึ่งปีแรกหดตัว -6.9% ทิศทางในช่วงที่เหลือของปีนี้ยังชะลอตัว แต่ในอัตราที่ลดลง เพราะมีหลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ติดลบน้อยลง เช่นเดียวกับในเดือนก.ค.แม้ว่าจะยังคงชะลอตัว แต่ดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะการผลิตภาคอุตสาหกรรม การส่งออกสินค้า และการบริโภคภาคเอกชนสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการผ่อนคลายให้สามารถดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น

ในเดือนก.ค.เศรษฐกิจภาคการค้าระหว่างประเทศ มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 20.8% จากเดือนก่อนหน้า หลังขจัดผลทางฤดูกาล และหดตัวในอัตราที่ชะลอลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ -11.4% จากการขยายตัวต่อเนื่องในกลุ่มสินค้า อาหาร  สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทํางานที่บ้าน (Work from Home) สินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดเช่น ถุงมือยาง เป็นต้น และสินค้าเก็งกําไรและลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของระบบเศรษฐกิจ เช่น ทองคํา เป็นต้น อย่างไรก็ดี สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ํามัน และยานยนต์ยังคงชะลอตัว

นอกจากนี้เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ -1.0% ต่อปี และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่  0.4% ต่อปี ขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิ.ย. 2563 อยู่ที่ 45.8% ต่อ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง ส่วนเสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับมั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสํารองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนก.ค. 63 อยู่ในระดับสูงที่ 274.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ