CPF หนุนกุ้งไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ครองใจชาวสหรัฐ

กรมประมง จับมือเอกชน หนุนกุ้งไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ครองใจผู้บริโภคในสหรัฐ

รายงานข่าวจากคณะพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทย (Thai Sustainable Fisheries Roundtable : TSFR) เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งขาวของไทย  ให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีการปรับปรุงการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่อาหารสัตว์ การปรับปรุงฟาร์มและกระบวนการเลี้ยง การบริหารจัดการน้ำและพลังงาน เพื่อลดการปล่อยของเสียสู่ธรรมชาติ

สำหรับ TSFR  ก่อตั้งโดยสมาชิก 8 สมาคม  ประกอบด้วย สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมกุ้งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป  ร่วมกับกรมประมง สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงการทำประมง เพื่อให้ได้วัตถุดิบในการผลิตอาหารกุ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและถูกต้องกฎหมาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการทำฟาร์มกุ้งของไทย เพื่อลดการปล่อยของเสีย

นอกจากจะช่วยให้การประมงไทย ได้รับการปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรปแล้ว ยังส่งผลให้อุตสาหกรรมกุ้งไทยได้รับการจัดอันดับล่าสุด จากโครงการ Seafood Watch ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมอนเทอเรย์เบย์ (Monterey Bay Aquarium Seafood Watch®) ของสหรัฐอเมริกา ได้คะแนนจากการประเมินดีกว่าที่ผ่านมา ทำให้การประเมินในภาพรวมของไทยอยู่ในระดับสีเหลือง ซึ่งหมายถึง กุ้งขาวของไทย เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้บริโภคในสหรัฐ

รายงานข่าวจากคณะพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทย กล่าวว่า   คณะพัฒนาฯ มีเป้าหมาย ยกระดับสถานะกุ้งไทยในสหรัฐ ให้อยู่ในระดับสีเขียว (Best Choices หรือ Green) ซึ่งเป็นกุ้งที่มาจากการบริหารจัดการฟาร์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และต้องเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคทั่วโลก

โครงการ Seafood Watch แนะนำการบริโภคกุ้งขาวให้ผู้บริโภค 3 ระดับ คือ สีเขียว หมายถึง ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการบริโภค เพราะมาจากการบริหารจัดการฟาร์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สีเหลือง หมายถึง แนะนำให้ซื้อเพราะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ การจับและการทำฟาร์ม และสีแดง หมายถึง หลีกเลี่ยงการซื้อ เพราะมาจากทำธุรกิจที่ทำลายสมดุลทางทะเลและสิ่งแวดล้อม

น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  (CPF ) กล่าวว่า ซีพีเอฟ มีนโยบายและแนวทาง การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน  บริษัทฯ ใช้ปลาป่น ที่ได้มาจากผลพลอยได้ จากโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาและเป็นปลา ที่จับมาอย่างถูกต้องภายใต้มาตรฐานของ MarinTrust Standard Version 2.0 ซึ่งสอดคล้องกับ Code of Conduct for Responsible Fisheries ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

“ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เป็นหนึ่งในพื้นฐานการผลิตอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตลอดจนดูแลรับผิดชอบการใช้แรงงานตามกฎหมายไทยและหลักปฏิบัติสากลและเป็นธรรม ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต” น.สพ. สุจินต์ กล่าว