มูลนิธิ SET มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 2562 สาขาส่งเสริมดนตรี

HoonSmart.com>> มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการส่งเสริมดนตรี “รางวัลสุกรี เจริญสุข” ประจำปี 2562 ให้กับครูเซ็ง อาบู (ครูเบเย็ง) นักดนตรี แมนโดลินชาวปัตตานี ผู้รักษามรดกเพลงของปัตตานี ที่บันทึกเรื่องราวและวิถึชีวิตไว้ในแต่ละบทเพลง โดยครูเบเย็งได้ถ่ายทอดต่อไปยังเด็กและเยาวชนเพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่หาได้ยากยิ่ง

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนการทำงานของมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ที่นำดนตรีมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการ กล่อมเกลาและเยียวยาจิตใจของผู้คนอย่างไร้ข้อจำกัด เพราะสามารถเข้าถึงประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกฐานะ ยังประโยชน์ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนหลากหลายกลุ่มทั้งด้านสมอง ร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างคุณความดี สาขาการส่งเสริมดนตรี เพื่อสร้างกำลังใจ แก่ผู้อุทิศตนกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ในการสร้างและดำรงไว้ซึ่งดนตรีที่มีคุณค่า

รศ.ดร. สุกรี เจริญสุข ประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข กล่าวว่า กรรมการมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข มอบรางวัล “สุกรี เจริญสุข” ประจำปี 2562 ให้กับครูเบเย็ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในฐานะตัวอย่างครูดนตรีผู้รักษาเพลงซึ่งเป็นมรดกของแผ่นดินเอาไว้ โดยครูเบเย็งได้ถ่ายทอดให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบทอดมรดกวงร็องแง็ง สอนให้เด็กได้เรียนรู้และได้เล่นดนตรีที่เป็นการต่ออายุเพลงผ่านจากครูเบเย็งไปถึงรุ่นหลัง นับเป็นการอนุรักษ์เพลงร็องแง็งของครูเบเย็ง ที่ได้เก็บบันทึกมรดกเพลงของปัตตานีเอาไว้คนเดียวถึง 300 เพลง เสียงดนตรีและเสียงเพลงที่ครูเบเย็งได้บันทึกไว้ในใจ 300 กว่าเพลงนั้น สามารถเล่นด้วยแมนโดลิน เป็นการบอกเล่าด้วยเสียงที่ยังมีชีวิต บอกถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเป็นไป บอกประวัติศาสตร์ของชุมชนปัตตานี เป็นร่องรอยที่ยังอยู่อย่างมีชีวิต อยู่อย่างโหยหาอดีต ปรารถนาว่าสักวันหนึ่ง จะถูกนำบทเพลงมาบรรเลงอย่างไพเราะ สดใส และมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งมั่นเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารากฐานสำคัญของประเทศ ได้แก่ ด้านเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต