ก.ล.ต.เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์-สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ประชุมร่วมผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ ร่วมพิจารณาลดอุปสรรคทำให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการทำธุรกิจ รวมถึงแนวทางการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในอนาคต พร้อมเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาและประสานงานแบบ One Stop Service อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เริ่ม 1 ก.ย.63

รื่นวดี สุวรรณมงคล

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยภายหลังการประชุมรายไตรมาสร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่ง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือและรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อร่วมพิจารณาลดอุปสรรคทำให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการทำธุรกิจ รวมถึงแนวทางการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในอนาคต เช่น การศึกษาโครงสร้างของธุรกิจหลักทรัพย์ (Landscape) เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมในอนาคต

การให้สินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันเพื่อให้สามารถทำธุรกิจได้หลากหลาย (loan against securities: LAS) การปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และส่งเสริมการลงทุนที่คำนึงถึงการปฏิบัติหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESG) รวมทั้งการทบทวนประเภทและนิยามผู้ลงทุนในประกาศทุกฉบับให้สอดคล้องกัน เพื่อวางแนวทางการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2563 ก.ล.ต. จะเปิดศูนย์ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับรับบริการการสอบถามข้อมูล ขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ รวมถึงประสานงานและติดตามความคืบหน้าในลักษณะครบจบในที่เดียว (end to end)

“ก.ล.ต. พร้อมรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจปัญหา อุปสรรค และความจำเป็นของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ ก.ล.ต. สามารถแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและสามารถประกอบธุรกิจได้ตามความถนัด รวมถึงพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ลงทุน และสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดทุนไทย” น.ส.รื่นวดี กล่าว