ก.ล.ต.ผนึก อบก. ขับเคลื่อนลดก๊าซกระจกภาคธุรกิจในตลาดทุน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ผนึก อบก. ขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจในตลาดทุน ผลักดันสู่สังคมคาร์บอนต่ำของประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจในตลาดทุน เพื่อนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำของประเทศไทย ณ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ก.ล.ต. และ อบก. จะร่วมกันเผยแพร่ความรู้ สื่อสาร และให้คำแนะนำแก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ให้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร รวมทั้งการจัดให้มีระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้เปิดตัวหลักสูตรอบรมออนไลน์สำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ One Report* ในหัวข้อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และ อบก. โดยมีบริษัทจดทะเบียนลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ อบก. กล่าวว่า “การสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการลดก๊าซเรือนกระจก การดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนที่คำนึงถึงการลดผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกแบบครบวงจร เป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุผลสำเร็จในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายที่แสดงเจตนารมณ์ไว้แก่ประชาคมโลก จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าเป็นแนวร่วมผลักดันเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทจดทะเบียน และภาคธุรกิจในตลาดทุนเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ซึ่งถือเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และยกระดับไปสู่การกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขององค์กรให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในอนาคตได้อย่างแท้จริง”

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานเป็นไปตามแนวทางของที่ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนในตลาดทุนไทยในการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่ภาคเอกชนได้นำเรียนต่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานเปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network (TRBN) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 และการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจคาร์บอนต่ำ ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเดือนมกราคม 2563 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญของภาคตลาดทุนไทยในการมีส่วนร่วมตอบโจทย์แผนระดับชาติที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพิธีสารเกียวโต และความตกลงปารีส (Paris Agreement) รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของธุรกิจไทย ตลอดจนดึงดูดการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ก.ล.ต. ขอเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนเข้ารับการอบรมออนไลน์ เรื่อง “นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก: โอกาส ความท้าทาย และวิธีการประเมิน” โดยลงทะเบียนได้ถึงวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 และเข้าอบรมได้ถึงวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ http://www.sec.or.th/e-learning