ผู้ถือหุ้นไฟเขียว W ซื้อโดมิโน่ส์ พิซซ่า

HoonSmart.com>>ผู้ถือหุ้นเทเสียง 99.99 % ผ่านฉลุย วาว แฟคเตอร์ ซื้อโดมิโน่ส์ พิซซ่า 

นายศิรัตน์  รัตนไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท วาว แฟคเตอร์ (W) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2563 มีผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 12 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 152.40 ล้านหุ้น รับมอบฉันทะ 48 ราย นับจำนวนหุ้น 7,265 พันล้านหุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งหมด จำนวน 60 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 7,417.59 ล้านหุ้น คิดเป็น 78.98 % ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 9,391.30 ล้านหุ้น

ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์

ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ 99.99 %  วาระสำคัญ การรับโอนกิจการร้านพิซซ่า โดยให้บริษัท โดมิโน่ เอเซีย แปซิฟิค ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ W  ถือหุ้น 99.99 % รับโอนกิจการร้านพิซซ่า ภายใต้ชื่อทางการค้า  “DOMINO’S PIZZA” ในประเทศไทย จากเจ้าของเดิมคือ บริษัท โดมิโน่ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท เอฟซี คอมมิซซารี่ จำกัด

อนุมัติให้ทำสัญญา  Master Franchise Agreement กับ DOMINO’S PIZZA INTERNATIONAL FRANCHISING INC. เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเปิด บริหาร และพัฒนากิจการร้านพิซซ่าภายใต้ชื่อทางการค้า “DOMINO’S PIZZA” ทั้งในนามตนเองหรือให้สิทธิบุคคลอื่น (SubLicense) ในประเทศไทย ภายใต้ระบบและมาตรฐานเดียวกับร้าน “DOMINO’S PIZZA” ในประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ยังอนุมัติให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จานวน 735.75 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 13,020.36 ล้านบาท เป็น 12,284.61 ล้านบาท โดยตัดหุ้นจำนวน 735.75 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ W-W 2