“คิง ไว กรุ๊ป” ขยายเวลาซื้อหุ้นแมนูไลฟ์ประกันชีวิต-บลจ.เป็น 30 พ.ย.63

HoonSmart.com>> “คิง ไว กรุ๊ป” ขยายระยะเวลาเข้าซื้อหุ้น “แมนูไลฟ์ประกันชีวิต” และบลจ.แมนูไลฟ์ จาก 31 ส.ค.63 เป็น 30 พ.ย.63 เผยอยู่ขั้นตอนเจรจากับผู้ขาย

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) หรือ KWG ชี้แจงความคืบหน้าการเข้าลงทุนในบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชัวิต (ประเทศไทย) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แมนูไลฟ์ โดยบริษัทย่อยว่า ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการเจรจากับผู้ขายในการขยายระยะเวลาการเข้าลงทุน ออกไปจากวันที่ 31 ส.ค.2563 เป็นวันที่ 30 พ.ย.2563

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2562 อนุมัติให้บริษัท คิง ไว แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (แมนูไลฟ์) คิดเป็นประมาณ 99.61% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของแมนูไลฟ์และเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (กองทุนแมนูไลฟ์) คิดเป็นประมาณ 48.86% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุนแมนูไลฟ์ โดยใช้แหล่งเงินทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) และมีกำหนดระยะเวลาสุดท้ายในการเข้าทำรายการลงทุนเป็นวันที่ 31 ส.ค.2563 นั้น

ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการเจรจากับผู้ขายในการขยายระยะเวลาการเข้าลงทุน ออกไปจากวันที่ 31 ส.ค.2563 เป็นวันที่ 30 พ.ย.2563

ทั้งนี้ บริษัทฯ โดยบริษัทย่อยยังมีความประสงค์ในการพิจารณาการเข้าลงทุนใน แมนูไลฟ์และกองทุนแมนูไลฟ์เช่นเดิม