ก.ล.ต.เปิดตัวหลักสูตรอบรมออนไลน์ บจ.เปิดข้อมูลปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดตัวหลักสูตรอบรมออนไลน์ เรื่อง “นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก: โอกาส ความท้าทาย และวิธีการประเมิน” จำนวน 7 ตอน สำหรับบริษัทจดทะเบียน (บจ.) เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและความยั่งยืนทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ One Report (ที่ได้รวมแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เหลือเพียงรายงานเดียว) ในหัวข้อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร จึงขอเชิญชวน บจ. ที่สนใจสมัครเข้าอบรม โดยรับรหัสลงทะเบียนและเข้าเรียนได้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ บจ. สามารถดูรายละเอียด ขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ www.sec.or.th/e-learning หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]