ก.ล.ต.เปิดรับฟังความเห็นแก้กม.กำกับดูแล “ผู้สอบบัญชี” ตามข้อเสนอ TDRI

HoonSmart.com>>ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการแก้ไขพ.ร.บ.หลักทรัพย์ เกี่ยวกับกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน ตามข้อเสนอ TDRI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและยกระดับการคุ้มครองผู้ลงทุนให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนไทย เพื่อยกระดับการควบคุมคุณภาพงานของสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนและส่งเสริมให้ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนมีการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ในการนี้ ก.ล.ต. จึงได้ให้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนของไทยเปรียบเทียบกับของต่างประเทศ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุนของประเทศไทย ซึ่งทีดีอาร์ไอได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะ ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว

ก.ล.ต. จึงได้นำข้อเสนอแนะของทีดีอาร์ไอมาพิจารณาเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) ใน 3 เรื่องหลัก ดังนี้ (1) การให้ความเห็นชอบสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีในตลาดทุน (2) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จากสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และ (3) การกำหนดบทลงโทษสำหรับสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้งานสอบบัญชีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและส่งผลให้ระบบรายงานทางการเงินของตลาดทุนไทยมีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังเป็นกลไกในการคุ้มครองผู้ลงทุน นอกจากนี้ แนวทางกำกับจะไม่เป็นภาระกับสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีมากเกินจำเป็น รวมทั้งมีทางเลือกสำหรับการลงโทษที่มีความเหมาะสมกับระดับของความผิด (proportionality)

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการในการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน โดยได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=647 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] และ [email protected] จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2563