บลจ.บัวหลวงตัดขายหุ้น KCE กว่า 1.0231% เหลือ 4.6655%

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวง ตัดขายหุ้น KCE สัดส่วนกว่า 1.0231% เหลือถือในพอร์ต 4.6655%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด จำหน่ายหุ้นของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 จำนวน 1.0231% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้น 4.6655% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านราคาหุ้น KCE ปิดตลาด 17 ส.ค.2563 ที่ราคา 28.00 บาท -1.50 บาท หรือ -5.08% มูลค่าการซื้อขาย 667.08 ล้านบาท