BTS ติดดัชนีหุ้นยั่งยืน “FTSE4Good Index Series” ต่อเนื่องปีที่ 4

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ หรือ บีทีเอสกรุ๊ปฯ (BTS) ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good Index Series ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จาก ฟุซซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ที่ประเมินศักยภาพขององค์กรในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งการจัดอันดับ เพื่อให้นักลงทุนและหลักทรัพย์จัดการกองทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งมั่นการพัฒนาธุรกิจ ควบคู่กับความรับผิดชอบขององค์กรด้านดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดี