BTSGIF เผยก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าศึกษาวิทยาล่าช้า 20% คาดเปิดต้นปี 64

BTSGIF เผยก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าศึกษาวิทยาล่าช้า 20% คาดเปิดต้นปี 64

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวง ในฐานะผู้จัดการกองทุน BTSGIF เผยความคืบหน้าก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าศึกษาวิทยา ล่าช้ากว่าแผน 20.25% ผู้รับเหมา-“ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ” เร่งก่อสร้าง คาดให้บริการต้นปี 64

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) แจ้งว่า ตามที่ได้มีหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งความคืบหน้าการสร้างสถานีรถไฟฟ้าศึกษาวิทยา (S4) ไปก่อนหน้านั้น โดยการก่อสร้างคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 18 เดือนจนแล้วเสร็จและทำการติดตั้งระบบการเดินรถประมาณ 2 เดือน คาดว่าจะให้บริการได้ประมาณต้นปี 2564

ขณะนี้ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ณ มิถุนายน 2563 อยู่ที่ 49.00% ล่าช้ากว่าแผน 20.25% โดยมีความคืบหน้าของงานก่อสร้างดังนี้ โดย 1.งานโครงสร้าง (Structure Work) ความคืบหน้า 33.00% 2.งานสถาปัตยกรรม (Architecture Work) ความคืบหน้า 11.06% และ 3.งานระบบประกอบอาคาร (E&M Work) ความคืบหน้า 4.94%

สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้เกิดความล่าช้ามีดังนี้ ได้แก่ 1.งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคต่างๆ เพราะต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 2.การประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ชั่วโมงการทำงานในตอนกลางคืนสั้นลง 3.การย้ายตำแหน่ง ลิฟท์-ทางลาด และบันได และ 4.การเกิดอุบัติเหตุรถไฟฟ้าเฉี่ยวคนงานบนทางวิ่งรถไฟฟ้า ทำให้ผู้รับเหมาต้องทำมาตรการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตามที่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) ซึ่งเป็นผู้บริหารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ กำหนด

ทั้งนี้ ทางผู้รับเหมาและ BTSC กำลังเร่งดำเนินการก่อสร้าง และคาดว่าจะให้บริการได้ประมาณต้นปี 2564