“สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน” มอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ งส่งเสริมงานวิจัยคุณภาพด้านตลาดทุนไทยในวงกว้าง สร้างนักวิจัยคุณภาพ และเครือข่ายนักวิชาการและภาคตลาดทุน มอบ 5 รางวัล งานวิจัยที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา ยกผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ประจำปี 2562 ของ “ธนวัฒน์ ชิวหวรรณ” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ “ณัฐดนัย อลีนจิตพงศ์” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมการผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนเชิงลึกและมีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยในอนาคต สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสทำงานวิจัยด้านตลาดทุนและแลกเปลี่ยนมุมมองและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในตลาดทุน ซึ่งในปี 2562 มีผลงานวิจัยเข้าร่วมโครงการ 34 ผลงานจากหลากหลายสาขาในมหาวิทยาลัยต่างๆ มากกว่าปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจเกี่ยวกับการผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนที่ขยายไปในวงกว้าง มีการนำความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอื่นๆ มาประยุกต์ให้งานวิจัยมีมิติที่หลากหลายยิ่งขึ้น

ผลงานวิจัยด้านตลาดทุนที่ได้รับรางวัลดีเด่น 2 รางวัล ได้แก่

1) นายธนวัฒน์ ชิวหวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือผศ.ดร.พีรพล เวทีกูล หัวข้อ “Stock Market Prediction Using Deep Learning Based Model with Textual Representation and Technical Indicators” มีการผสมผสานเครื่องมือในงานวิจัยโดยเลียนแบบการทำงานของโครงข่ายประสาทของมนุษย์ (neural network) มาวิเคราะห์หัวข้อข่าวเศรษฐกิจหุ้นร่วมกับข้อมูลตลาด (market data) เพื่อคาดการณ์ดัชนีหลักทรัพย์ (SET Index)

2) นายณัฐดนัย อลีนจิตพงศ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ศ.ดร. อาณัติ ลีมัคเดช หัวข้อ “The Effect of Venture Capital Network and Institutions on Portfolio Companies’ Performance in Southeast Asia” ศึกษาจากกรณีศึกษาในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกี่ยวกับผลกระทบของระดับเครือข่ายธุรกิจร่วมลงทุน (venture capital) ต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุน ซึ่งพบว่าระดับเครือข่ายของธุรกิจร่วมทุนจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทที่ลงทุนดีขึ้น ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้านตลาดร่วมลงทุน

นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลอีก 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลผลงานวิจัยดี 1 รางวัล รางวัลประกาศเกียรติคุณ 2 รางวัล

“ผลงานที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ นับเป็นผลงานที่มีความโดดเด่น และประยุกต์ใช้เครื่องมือใหม่ๆ ในงานวิจัย ทำให้สามารถวิเคราะห์หรือคาดการณ์อนาคตได้หลากหลายมุมมอง และสามารถนำไปต่อยอดในเชิงปฏิบัติได้จริง” นายศรพลกล่าว

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษา โดยสถาบันวิจัยตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจตลาดทุนไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นกรรมการตัดสินรางวัล นับเป็นการสร้างเครือข่ายที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างภาคการศึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จริงในตลาดทุนไทย ซึ่งช่วยยกระดับงานวิจัยด้านตลาดทุนให้มีคุณภาพ และใช้ประโยชน์ได้จริงในธุรกิจตลาดทุนไทย