ผู้ถือหน่วยกองอสังหาฯ สมุยบุรี โหวตไม่อนุมัติยกเว้น “ค่าเช่า” ให้ผู้เช่า

HoonSmart.com>> ผู้ถือหน่วยลงทุน “กองทุนอสังหาฯ สมุยบุรี” ลงมติไม่ยกเว้นค่าเช่าให้ “สมุยบุรี บีช รีสอร์ท” ซึ่งเป็นผู้เช่าทรัพย์สิน ตามคำร้องขอและไม่อนุมัติยกเว้นค่าเช่าตามแนวทางบริษัทจัดการเห็นสมควร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) พรินซิเพิล ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี (SBPF) แจ้งว่า ตามที่บริษัทได้ส่งหนังสือไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวกับข้อเสนอของบริษัท สมุยบุรี บีช รีสอร์ท ซึ่งเป็นผู้เช่า โดยขอให้พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการยกเว้นการชำระค่าเช่าตามแนวทางที่ผู้เช่าร้องขอหรือตามแนวทางที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งหนังสือการลงมติกลับมายังบริษัทจัดการจำนวน 45 ราย จำนวนหน่วยลงทุน 37,845,220 หน่วย หรือคิดเป็น 45.71% ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของทั้งหมดของกองทุนรวมจำนวน 82.80 ล้านหน่วย จึงครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติไม่อนุมัติการยกเว้นการชำระค่าเช่าด้วยคะแนนเสียง 22,071,700 หน่วย หรือคิดเป็น 75.64% ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยมีผู้ถือหน่วยเห็นด้วยจำนวน 6,301,700 หน่วย หรือ 21.59% และงดออกเสียง 807,300 หน่วย หรือ 2.77%

นอกจากนี้ผูัถือหน่วยมีมติไม่อนุมัติการยกเว้นการชำระค่าเช่าตามแนวทางที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียง 74.56% โดยมีผู้เห็นด้วย 22.74% งดออกเสียง 2.66%

ทั้งนี้เปอร์เซ็นต์จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งตอบกลับและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 29,182,700 หน่วย โดยผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ บริษัท สมุย บุรี บีช รีสอร์ท จำนวน 6,285,500 หน่วยและน.ส.ภรภัที ประพฤติชอบ จำนวน 2,377,020 หน่วย