SFLEX ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (กลาง) ประธานกรรมการ และปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการ บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ (SFLEX) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เนื่องในโอกาสจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีผู้ถือหุ้นสนใจเข้าร่วมประชุมอย่างหนาตา เนื่องจากรอคอยผู้ถือหุ้นระดับ Big Name ในแวดวงการลงทุน ในการประชุมนักลงทุนทำการบ้านเพื่อตั้งคำถามมาเป็นอย่างดี ผู้บริหาร, CEO ตอบคำถามได้อย่างชัดเจน ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกวาระ บริษัทฯได้ตอกย้ำความมั่นใจให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นศักยภาพการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนจากราคาหุ้นของ SFLEX ที่ให้ผลตอบแทนนักลงทุนอย่างคุ้มค่า